Hållbarhet

Hållbarhetsarbetet har en betydande del i Norva24 Miljöhanterings verksamhetsplan och bedrivs både lokalt och tillsammans med våra systerbolag inom Norva24-koncernen.

Underhållet av den underjordiska infrastrukturen är en nyckelfaktor för en hållbar framtid och vi vet vad som behöver göras och utvecklas. Infrastrukturen under marken får inte glömmas bort och vi har ett stort ansvar i vårt dagliga arbete med en av jordens viktigaste resurser – vårt vatten.

Framtidens miljöavtryck

Vi satsar på att bli ledande inom hållbar UIM och Norva24-koncernen lanserar därför miljökonceptet ”Framtidens miljöavtryck”:

Framtidens miljöavtryck står för:

1. Vi ska vara ledande inom utvecklingen av miljöeffektiva metoder, lösningar och tjänster med hänsyn tagen till nya gällande krav på marknaden.

2. Den utrustning och de verktyg som används ska optimeras i sin hantering med fokus på energibesparing och reducering av bränsleförbrukning.

3. Inom koncernen initierar vi ett större arbete kring ett samarbete mellan de lokala filialerna för att tillvarata deras blandade erfarenheter och kunskap om en hållbarhetsoptimerad verksamhet.

Den svenska Norva24-gruppen har bara existerat i några få år, men företagen som ingår i gruppen besitter tillsammans lång erfarenhet med väletablerade processer och verksamheter som tar sitt avstamp i ett stort hållbarhetsfokus, både sett till hur den dagliga verksamheten är uppbyggd och vad vi dagligen arbetar för – med rent vatten i fokus. Ju mer vi växer desto större blir också vårt ansvar och vår möjlighet att påverka miljöavtrycket från vår verksamhet. Detta ska genomsyra allt vi står för. Till grund för det nya konceptet ligger koncernens hållbarhetsstrategi och FN:s globala hållbarhetsmål, med huvudsakligt fokus på ”6 – Rent vatten och sanitet för alla” samt ”7 – Hållbar energi för alla.

FN:s globala hållbarhetsmål

Arbetet för att vidareutveckla koncernens hållbarhetsinitiativ pågår löpande för att säkerställa att arbetet mot FN:s globala mål för hållbar utveckling (rent vatten, sanitet och ren energi) efterföljs och för att befästa koncernens position som den ledande aktören i branschen.

Huvudsakligt fokus ligger på hållbarhetsmål #6 – ”Rent vatten och sanitet för alla” samt #7 – ”Hållbar energi för alla”.

Vad betyder detta i praktiken:

#6 – Rent vatten och sanitet för alla

  • värna om och skapa rent dricksvatten
  • förbättra vår sanitära miljö
  • reducera föroreningar och spillvatten
  • värna om och återställa vattenrelaterade ekosystem

#7 – Hållbar energi för alla

Målet är att reducera vår relativa energiförbrukning och därmed bidra till ökad energieffektivitet (ett av delmålen i hållbarhetsmålet 7). Läs mer om FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Ständigt grönare avtryck

Gröna tjänster. Som alltid kan bli grönare. Och det arbetet pågår löpande.

Vi ska alltid vidareutveckla våra tjänster och hålla oss uppdaterade om den senaste teknologin, metoderna och processerna. Arbetet sker internt, inom den nationella och internationella koncernen samt tillsammans med våra kunder och övriga samarbetspartners.

ISO-certifiering – ISO 14001:2015

Våra kunder, samarbetspartners och inte minst vi själva förväntar oss ett tjänsteutbud som lever upp till högt ställda miljökrav. Med vår ISO-certifiering visar vi våra intressenter att vi prioriterar miljöarbetet och det skapas en möjlighet att kontinuerligt förbättra det befintliga.

ISO är en oberoende, icke-statlig internationell organisation med över 160 nationella standardiseringsorgan som medlemmar. SIS är Sveriges nationella standardiseringsorgan och därmed medlem i ISO. Genom sina medlemmar samlar ISO experter i tekniska kommittéer för att utveckla global standard. Källa: www.sis.se

Våra recyclingbilar

Med recyclingtekniken spolar recyclingbilarna med återvunnet vatten istället för det värdefulla dricksvattnet. Tack vare tekniken med återvunnet vatten effektiviseras även arbetet då bilen inte behöver avbryta uppdraget för att köra och fylla på nytt (dricks-)vatten. Idag har även flertalet kommuner infört begränsningar vad gäller vattentillgången – och vatten får bara hämtas inom den egna kommunen. Något som våra recyclingbilar alltså har löst med eget återvunnet vatten i ett eget kretslopp. 


Hållbara arbetskläder

Nu höjer vi ribban ytterligare och väljer att hyra arbetskläder av Elis Textil Service.

Arbetskläderna, som är tillverkade av ekologisk bomull och polyester från återvunna PET-flaskor, är EPD-deklarerade. De håller samma höga kvalitetskrav som konventionellt producerade arbetskläder, men har producerats med ett betydligt mindre miljöavtryck. I varje steg i värdekedjan – från materialval och design till produktionsprocesser och leveransmetoder – har hela tiden det miljömässigt mest hållbara alternativet valts. Vårt samarbete med Elis Textil Service gör att vi kan ta ytterligare ett steg i omställningen till ett hållbarare samhälle.

I Elis cirkulära affärsmodell blir livet längre för varje plagg. De kvalitetskontrollerar efter varje tvätt, lagar eller byter ut om något skadats. När plaggen inte längre uppfyller kvalitetskraven får de nytt liv genom att återbrukas, skänkas till välgörenhet och utvecklingsprojekt, materialåtervinnas eller som sista alternativ gå till energiutvinning. Att vi valde Elis som leverantör och hållbara arbetskläder ligger helt i linje med vår strävan att minska vår miljö- och klimatpåverkan. 2020 blev de först i Sverige att certifieras för sitt arbete mot de globala målen. För att världens resurser ska räcka till behöver vi ha ett samhälle där det cirkulära står i centrum.