Slamsugning i Växjö, Kristianstad och Hässleholm

Slamsugning med modern teknik, lång erfarenhet, kunniga operatörer och en ledande position inom alla typer av blött avfall. Vi sköter även den dokumentation som krävs vid transport av farligt avfall och ADR.

Vågar vi säga att vi löser allt? Ja, nästan. Bara materialet går att suga upp. Vi hanterar även många olika typer av farligt avfall – tvättrännor, oljeavskiljare (farligt avfall) och spillolja (ADR) till exempel. I dessa uppdrag åtar vi oss även den lagstadgade rapporteringen till Naturvårdsverket. Vi arbetar även med torrsugning.

Våra kunder uppskattar vår expertrådgivning i specifika fall eller mer löpande. Vi tar oss an våra uppdrag på ett lösningsorienterat och kundfokuserat sätt. Flera av våra medarbetare har lång erfarenhet inom branschen och erfarenhetsutbytet genomsyrar hela organisationen.

Har du inte själv varit med om det då har i många fall mina kollegor varit det. Informationsflödet internt är en enorm tillgång och alla medarbetare arbetar lösningsorienterat. Det är bra för våra kunder.

Johan Stenberg, Driftledare, Norva24 Miljöhantering

Slamsugning för industrikunder i Växjö, Kristianstad och Hässleholm

Vi är din tillförlitliga partner i alla slamsugningsärenden och fungerar gärna som rådgivare och problemlösare då vi slamsuger allt som är i flytande form och transporterar farligt avfall inklusive kompletterande lagstadgad dokumentation.

Våra uppdrag består bland annat av slamsugning av fett eller olja från avskiljare, slam från till exempel industrier, restauranger och bensinstationer samt flertalet uppdrag för dagvattenhantering.

Vår breda fordonsflotta är en trygghet för våra kunder och innebär att vi kan ta oss an att lösa de flesta uppdragen. Kombinationen av våra spol- och slamsugningsbilar är uppskattad och gör att vi kommer åt där andra inte lyckas.

För kommuner

Vi utgår från Växjö, Kristianstad och Hässleholm men vi slamsuger enskilda avloppsanläggningar till hushåll på uppdrag av kommuner. Idag sköter vi slamsugningen av enskilda avloppsanläggningar i:

  • Kristianstad kommun
  • Bromölla kommun
  • Osby kommun
  • Östra Göinge kommun
  • Alvesta kommun
  • Emmaboda kommun
  • Älmhults kommun
  • Markaryds kommun

De upphandlade uppdragen till våra kommunala kunder sköter vi med vår långa erfarenhet som en viktig stöttepelare i vårt arbete. Utöver det tar vi oss an dessa uppdrag med innovationsglädje och utvecklingsvilja i nära samarbete med våra kunder.

Vi möter ägarna och kunderna när vi utför slamsugning

Det är vi som är ute och möter brunnsägarna och det är vi som årligen får en uppdaterad status på befintliga anläggningar och med hjälp av vår löpande avvikelserapportering fångas eventuella avvikelser upp i god tid och kan åtgärdas innan problemet blir för omfattande. Vår rapportering kopplas självklart till den aktuella kommunens föreskrifter.

Vid nyläggningar kan vi fungera som en rådgivande part ute på plats och med hänsyn tagen till kommunens föreskrifter. Arbetsmiljön är i stort fokus och vi värnar om våra medarbetare och arbetsmiljölagen ligger till grund och vi för kontinuerligt dialog med våra kommunala kunder för löpande förbättringar. Förbättringsarbetet kan till exempel röra lång slangdragning, tunga brunnslock eller undermåliga vägar sett till bärighet eller tillgänglighet.

Vi arbetar med både totaltömning och deltömning inom slamsugning. Aktuell metod är ett politiskt beslut i respektive kommun och vi på Norva24 Miljöhantering har bred erfarenhet inom samtliga.

Vår fordonsflotta

Kristianstad – 8 slamsugningsbilar
Växjö – 3 slamsugningsbilar
Glimåkra – 3 slamsugningsbilar, varav 2 med tvåfack (bil avsedd för deltömning)

Mer om Slamsugning i Växjö, Kristianstad och Hässleholm

Slamsugning av farligt avfall

Vi har kunskap och utbildning samt rätt tillstånd för att hantera våra kunders farliga avfall. Hanteringen görs på ett säkert sätt och innebär både hållbarhets- samt konkurrensfördelar för våra kunder.

Vår personal är specialister på hanteringen och säkerställer att uppdraget hanteras enligt lagstadgade och gällande krav.

Kontakta oss för en dialog om hur vi kan hjälpa just dig.

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe och ska lämnas till en särskild insamling. Till det farliga avfallet räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt.

Karakterisering av avfall

Avfall som inte ingår i abonnemang för hushållsavfall måste beskrivas, det vill säga karakteriseras. Den som har producerat avfallet ansvarar för att karakteriseringen är rätt. Behöver du provning och laktester av avfall ordnar vi det. Vi sköter kontakten med ackrediterat laboratorium och servar dig med resultatet.

Rapportera farligt avfall

I enlighet med riktlinjer från Naturvårdsverket omfattas transport av avfall av anmälnings- eller tillståndsplikt. Vid transport av farligt avfall ställs dessutom krav på upprättande av transportdokument samt att transporten antecknas och rapporteras till avfallsregistret.

Vi på Norva24 Miljöhantering sköter all dokumentation och samtliga kontakter när det gäller transport av avfall och fungerar gärna expertrådgivare löpande eller i enskilda frågor.

Vill du veta mer?

Johan Stenberg

Driftledare (Kristianstad)

johan.stenberg@norva24.se 044 - 780 19 66
Kim Siöland

Driftledare (Kristianstad)

kim.sioland@norva24.se 044 - 780 19 54
Kim Rosendal

Driftledare (Kristianstad)

kim.rosendal@norva24.se 044 - 780 19 52
slamsugning
Slamsugning i Växjö, Kristianstad och Hässleholm

Fler tjänster

Referenser

Bli kontaktad