Kvalitet

Kvalitativa tjänster – alltid

Vårt arbete ska alltid genomsyras av kvalitet och vi följer gällande riktlinjer för branschen. Vi utvecklar oss ständigt och kvalitetssäkrar vår verksamhet löpande.

Ackreditering – besiktning av oljeavskiljare

Nu tar vi vårt kvalitetsarbete ytterligare ett steg. Numera är vi via Swedac ackrediterade som kontrollorgan för besiktning av oljeavskiljare. Vi lämnar alltid utförlig dokumentation av förloppet.

Typ av kontroll: 6-månaderskontroll och femårskontroll av oljeavskiljarsystem
Kravspecifikation: SS-EN 858-2.

STVF

Vi är medlemmar i Sveriges TV-inspektions Företag – STVF, vars syfte är att tillvarata medlemmarnas intressen inom områden som berör ekonomi, juridik, teknik och marknadsföring vad avser rörinspektion. Av ett hundratal företag som tillämpar rörinspektionstekniken kommersiellt är idag cirka 60% medlemmar i föreningen STVF.

STOR

Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening är en sammanslutning av specialister som säkrar miljön. Via föreningen är vi auktoriserade för 5-årskontroll av oljeavskiljare. STOR verkar för att säkerhet, arbetsmiljö och kvaliteten inom branschen säkerställs och utvecklas. Dess medlemmar omnämns som seriösa och kunniga företagare som bedriver verksamhet inom tankrengöring, cisternkontroll, slamsugning, högtrycksspolning, torrsugning, farligt avfall och olje- och kemikaliesanering.